K optimálnemu výkonu a hlavne životnosti klimatizácie by sa mala vykonávať raz za rok kompletná údržba klimatizácie a dezinfekcia systému! V systéme klimatizácie je použitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora a má schopnosť absorbovať do seba okolitú vlhkosť, čím stráca mazacie vlastnosti a tým vystavuje kompresor a ostatné súčasti korózii a vzniku kyselín.

Preto odporúčame pravidelnú údržbu a dezinfekciu autoklimatizácie minimálne raz do roka!

Naši mechanici používajú overené momentové kľúče a tlakomery s dôrazom na maximálnu bezpečnosť zákazníka.


Servis a plnenie klimatizácie pozostáva z:

 • napojenia na systém
 • odsatia starého oleja a chladiva
 • vakuovania systému
 • testu tesnosti
 • naplnenia systému novým olejom, UV látkou a chladiacim médiom
 • testu tlaku
 • testu funkcie klimatizácie


Ako funguje auto klimatizácia?

Keď zapnete v aute klimatizáciu, elektronika v moderných systémoch spustí najprv kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladiva kompresorom.

Do kompresora samozrejme vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu až na 80 – 90 °C. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Tento proces funguje tak, že sa na kondenzátor privádza náporový vzduch alebo ho naň vháňajú ventilátory. Chladivo odovzdá okoliu svoju teplotu. Ak je miera ochladenia nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom. 

Samotnú mieru ochladzovania vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároveň plní funkciu zásobníka kvapalného chladiva. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byť v systéme. Chladivo potom smeruje do expanznej nádrže na výparník, kde sa pri teplote -28 °C odparuje a odovzdáva teplo svojmu okoliu.

Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.


Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:

 • Kompresor - Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore.
 • Kondenzátor - Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora.
 • Expanzný ventil - Expanzný ventil zaisťuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému.
 • Výparník - Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média.

Cyklus je možné zhrnúť takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a skvapalnená. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde prijíma teplo z prostredia.


Dezinfekcia a čistenie autoklimatizácie:

Dezinfekcia autoklimatizácie je časovo nenáročná služba, ktorá spočíva vo vyčistení vetracích šácht a výparníka klimatizácie. Na výparníku sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosferická vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba má za následok škodlivé účinky na zdravie cestujúcich a znepríjemňuje prostredie vo vnútri zápachom.

Odporúčame vykonať dezinfekciu dva krát za rok a vyhnete sa nepríjemnostiam a zdravotným problémom. Pri dezinfekcii klimatizácie sa odporúča vymeniť aj peľový filter, maximálne však po najazdení 15000 km a lebo po roku !!!

Servis klimatizácie a dezinfekcia interiéru

 • Kód produktu: Servis klimatizácie

+421 915 870 842

E-shop www.Doopla.sk